คู่มือการใช้งานระบบ พนักงาน

คู่มือการใช้งานระบบ พนักงาน

การปิดกะหรือจบกะ


หมายเลข 1 คลิกที่บันทึกจบกะ