คู่มือการใช้งานระบบ พนักงาน

คู่มือการใช้งานระบบ พนักงาน

การเพิ่มรายได้ที่ไม่ใช่การขาย หรือ การเพิ่มค่าใช้จ่ายหมายเลข 1 เลือกเวลางานกะ
การเพิ่มรายได้ที่ไม่ใช่การขาย หรือ การเพิ่มค่าใช้จ่าย (ต่อ)


หมายเลข 1 เพิ่มจำนวน รายรับ หรือค่าใช้จ่าย

หมายเลข 2 ใส่รายละเอียด

หมายเลข 3 คลิกที่ ช่อง Pay-in หรือ Pay-out เพื่อบันทึกรายการ (ทำได้ครั้งละ 1 รายการเท่านั้น ในตัวอย่างเป็นเพียงการอธิบายเพื่อให้เห็นภาพ)การดูสรุปรายได้ที่ไม่ใช่การขาย หรือ การเพิ่มค่าใช้จ่าย

การปิดกะหรือจบกะ


หมายเลข 1 คลิกที่บันทึกจบกะ