คู่มือการใช้งานระบบผู้ดูแล admin

การดูรายงานหน้าหลักสรุปผล

เมื่อผู้ประกอบการ(admin) เข้าระบบ จะพบกับหน้าหลักที่สรุปผลข้อมูลของกิจการไว้ดังรูปโดบมีรายละเอียดดังนี้ 

หมายเลย 1  เมมเบอร์ คือ การแสดงจำนวนเมมเบอร์ทั้งหมดของกิจการ 

หมายเลข 2 การให้บัตรเมมเบอร์ คือ การแสดงจำนวนบัตรเมมเบอร์โดยแบ่งแยกประเภทบัตร ที่กิจการแจกให้ลูกค้าแล้ว 

หมายเลข 3 รายการให้แสตมป์ คะแนน ส่วนลด เมมเบอร์ คือ แสดงจำนวนรายการทั้งหมดที่ทำรายการให้บัตรที่กิจการกำหนดขึ้น

หลายเลข 4 ข้อมูลยอดขาย คือแสดงยอดขายโดยแบ่งเป็น ยอดขายประจำวัน ยอดขายประจำสัปดาห์ ยอดขายประจำเดือน และยอดขายประจำปี 

หมายเลข 5 สถิติการขาย คือ แสดงกราฟแท่งยอดขายประจำวัน ย้อนหลัง 14 วัน